| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2007-10-29, 12:33:00 обратно
Пет предимства на взаимните фондове
автор: Б. КацарскиДоговорният фонд (взаимен фонд) функционира като колективна схема, само че вложителите купуват на борсата не акции, а дялове. Събраните срещу това пари се превръщат в портфейл от финансови активи (акции, облигации, ДЦК, депозити и други). При т.нар. отворени схеми акциите или дяловете се емитират непрекъснато и така събраният капитал може да расте неограничено, като всички имат достъп да инвестират. Има и затворени фондове, които оперират с постоянен капитал и не емитират нови акции/дялове. Акциите на затворените фондове се търгуват само борсово и те не са длъжни да предлагат обратно изкупуване. Тези фондове са предпочитани от по-големите инвеститори, тъй като са по-слабо регулирани. Заради по-ниската ликвидност и по-малката прозрачност анализаторите препоръчват на дребните инвеститори да ги избягват.
СЕРИОЗНА РЕГУЛАЦИЯ
Фондовете са посредник между дребните вложители и капиталовите пазари и дей-
ността им е силно регулирана от Комисията за финансов надзор. Това е
гаранция за прозрачност и намалява до минимални нива възможността от злоупотреби.
КФН дава разрешение на управляващите дружества да извършват
дейност и одобрява проспектите на отделните фондове, които пък са длъжни редовно
да публикуват своите отчети, за да могат да се проследяват инвестициите им. Чрез
лиценза се следи именно за защитата на правата на дребните вложители, като по
мнение на специалистите в областта в това отношение българската контролна и законова рамка е много добра.
ВИСОКА ЛИКВИДНОСТ
Инвестициите в акции или дялове на колективните схеми предлагат много висока
ликвидност, което означава, че инвеститорът винаги може да продаде книжата и да си
вземе парите, тъй като дружествата са длъжни непрекъснато да предлагат обратно из-
купуване. При по-големи суми в повечето случай фондът трябва предварително да бъде уведомен и средствата се изплащат в рамките на 2-3 дни. Възможно е акциите или дяловете да се търгуват на фондовата борса.
ЯСНА СТОЙНОСТ
Стойността на инвестициите в договорни фондове лесно и точно
може да бъде оценена.Управляващите дружества са длъжни всекидневно или през няколко дни да публикуват емисионната стойност и цените на обратно изкупуване на акциите на фондовете,които управляват.
НЯМА ДАНЪЦИ
Инвеститорите в колективните инвестиционни схеми не плащат данък печалба за до-
ходите, получени от търговията с акциите или дяловете на фондовете.
ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Средствата, които индивидуалният инвеститор влага
във фонда се управляват от професионален екип, което е гарантирано от управляващото дружество.
                                                               МОДА и СТИЛ
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!