| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2008-02-23, 11:27:50 обратно
Кредити за малкия и среден бизнес
Десислава Динева
Тел:052/632 834
e-mail: ddineva@bgwebcredit.com

Знаем, че микро, малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на Европейската икономика. Те създават иновациите, голяма част от работните места и по-този начин са от значителна важност за изграждане на конкурентноспособността и заетостта в Европейския съюз. Понеже средното европейско предприятие има не повече от шест души персонал, повечето от фирмите в ЕС могат да бъдат определени като МСП.

Разбира се, когато изберат да следват идеалите на Европейската икономическа общност, ролята на малките и средни фирми за развитието на бизнес средата в България по нищо не се различава от тази в ЕС. Съгласно Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП), за да може да се категоризира Вашата фирма като МСП, то първоначално трябва да бъде определена като “предприятие”. “Предприятие е всяко физическо лице, юридическо лице или гражданско дружество, което извърша стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.” (Допълнителна разпоредба, §1, т. 1 от ЗМСП). Това понятие, взето от българското законодателство, е базирано на терминологията, използвана от Европейския съд (European Court of Justice). Така, в термина “предприятие” вече се включват всички самонаети, семейни фирми, съдружия и асоциации, редовно занимаващи се с икономическа дейност. На практика, икономическата дейност е определящият фактор, дали Вашата организация е предприятие, а не правната форма.


Съгласно ЗМСП категорията малки и средни предприятия включва предприятия, които имат:

• средно списъчен брой на персонала, по-малък от 250 души;

• годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.


Съгласно тази класификация, малки предприятия са тези, които имат:

• средно списъчен брой на персонала по-малък от 50 души;

• годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.


Съгласно изброените характеристики, микропредприятия са тези, които имат:

• средно списъчен брой на персонала по-малък от 10 души;

• годишен оборот, който не превишава 3 900 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 3 900 000 лв.


Сега, след като са ясни регламентираните от българското и европейското законодателство критерии за това “що е малък и среден бизнес”, е време да разгледаме какви са условията и по-какъв начин банките в България предлагат финансиране на малките и средни предприятия.


Ако Вие сте стартиращ своята дейност предприемач, или вече управлявате своя фирма, сте наясно, че проблемите , които ще възникват в развитието на Вашата фирма са от много комплексен характер, но като че ли финансирането е най-значимия от тях. Един от начините да се справите с този проблем е използването на т.н. външно финансиране – вземането на кредит от банка. Ако сте взели това решение, ще имате възможност да избирате от широко разнообразие от банкови продукти за финансиране на Вашaта дейност – било то за стартиране на нов бизнес, за иновационна дейност, или пък при нужда от оборотни средста.


Най-често предлаганите кредити за финансиране на малките и средни предприятия могат да се класифицират според следните критерии:

• Според предназначението им:

– инвестиционен кредит Придобиване на недвижим имот, Строителство, Ремонт и довършителни работи, Придобиване на ДМА, Придобиване на нематериални активи, Придобиване на леки и товарни автомобили, Придобиване на акции или дялове от други фирми, Енергийна ефективнист.

- Оборотен кредит – Кредит за увеличаване на оборотните средства, придобиване на суровини, материали и стоки, придобиване на краткотрайни активи, покриване на текущи разходи, кредитна линия.

– Смесен кредит между първите два вида – при този вид кредит, сумата се отпуска без да бъде предварително уточнено каква е целта на кредита. След като парите бъдат усвоени, те могат да се използват както за инвестиционни цели, така и за оборотни средства.


• Според срока на кредита – Краткосрочни – до 2 години; Дългосрочни – до 15 години.

• Според обезпечението – С имотека на недвижим имот; Със залог на материални активи; Със залог на акции или дялове на дружество.

• Според начина на погасяване – С равни погасителни вноски; С намаляващи погасителни вноски; Овърдрафтни кредити.


Има също така и кредити, които се отпускат по програми за целево финансиране (ДФ “Земеделие, Гаранционен фонд за микрокредитиране, и др.), и те също са част от офертите на банките. Това са специфични кредити, които са предназначени за точно определени цели.


Поради динамичната бизнес среда в която се развиват малките и средни предприятия, бизнес кредитирането е един от начините за придобиване на конкуренти предимства, например чрез закупуването на нови технологии, увеличаване на обортните средства и др., което прави използването на кредити задължително условие за развитието на всяка фирма. При по-голямата част от бизнес кредитите, условията по тях не са строго фиксирани и регламентирани. Един от елементите на условност е и лихвения процент. Всяка банка се старае да подходи индивидуално към отделния клиент съобразно неговите желания и той може да получи оферта, която е предназначена само за него. Такива оферти може да получите при регистрация в интернет кредитна борса, като изберете търсените параметри за кредит използвайки кредитни калкулатори.


При стартиране на процедурата за кандидатстване за бизнес кредит, документите, които ще Ви бъдат изисквани са изключително разнообразни. Затова тук ще посочим само най-необходимите:


• Попълнено искане за предоставяне на кредит;

• Удостоверение за актуално състояние;

• Дружествен договор, или Устав на организацията;

• Регистрация по БУЛСТАТ;

• Данъчна регистрация и др.


Едно от ограниченията при търсенето на подходящ бизнес кредит е недостатъчната информация за възможния максимален размер на кредита. Това е така, защото този параметър е част от индивидуалните решения на банката за съответния клиент. Ако все пак получите оферта с максимален размер на кредита, сумата може да достигне 2 млн. лв. , или пък 6 000 лв.


Най-добрите банкови продукти в сферата на бизнес кредитирането на малките и средни предприятия са :

• Societe Generale Експресбанк

– Кредит партньор за инвестиционни проекти – характеристики :

- Валута - лева или евро

- Срок - от 24 до 120 месеца

- Гратисен период - до 6 месеца

- Лихвен процент - от 7.80 %

- Минимална сума - 10 000 лв.

- Максимална сума - 250 000 лв.

- Ваше участие - минимум 15 %

- Кредит партньор за оборотни средства – характеристики:

- Валута - лева или евро

- Срок - 5 г. с преразглеждане на 12 месеца

- Лихвен процент - от 8.20 %

- Минимална сума - 10 000 лв.

- Максимална сума - 250 000 лв.

• Първа инвестиционна банка

- Клуб Предприемач

- Валута - лева, евро, щатски долари

- Срок - 5 г. с преразглеждане на 12 месеца - Лихвен процент - договарят се в зависимост от риска,

минимум 6.99 % годишна лихва

- Минимална сума - 20 000 лв.

- Погасяване - до 15 години – за инвестиции

- до 2 години и половина – за оборотни

средства - до 5 години – при овърдрафти

- до 15 години - револвираща кредитна линия за оборотни средства.

• Обединена Българска банка

- Валута - лева, евро, щатски долари

- Срок - до 10г. за инвестиционни кредити и до 3г. за оборотни средства

- Лихвен процент - базисен Лихвен Процент на ОББ /Euribor, Libor/ + надбавка, според оценката на риска

- Минимална сума - 100 000 лв.

- Обезпечение - недвижим имот, машини, транспортни средства, стоки, вземания, парични средства 150% от размера на кредита

• Про Кредит банк

- ПроКредит Динамо

- Валута - лева, евро, щатски долари

- Срок - до 10г. за инвестиционни кредити и до 3г. за оборотни средства

- Лихвен процент - базисен Лихвен Процент на ОББ /Euribor, Libor/ + надбавка, според оценката на риска

- сума - от 50 000 до 100 000 лв.

- Погасяване - на равни месечни вноски, или сезонен график

- Такси

за подаване на искане за кредит - без такса

такса при отпускане на кредита - до 2% удържа се еднократно върху размера на одобрения кредит

предсрочно погасяване - 4% от остатъка по кредита (минимум 50 лв.)

такса за управление - 0.5 % – удържа се ежегодно, като се начислява върху непогасената част от главницата

промяна в условията по кредита - 1% от остатъка по кредита (минимум 50 лв.)

- Срок за разрешаване на кредита - до 3 дни

- Гратисен период - до 9 месеца

• Банка ДСК - Размерът на кредитите е до 400 000 лв. или еквивалента им във валута (EUR и USD). При инвестиционните кредити се изисква участие със собствени средства – минимум 20.00 % от стойността на инвестицията. Срокът за усвояване на кредита и гратисният период са по договаряне, и зависят от кредитната сделка и бизнеса Ви.

• Райфайзен банк -

- Размер - без ограничение в максималния размер, минимум 2 000 евро, или еквивалент в лева или щ. дол.;

- Срок - до 25 години;

- Гратисен период - до 6 месеца;

- Лихва - от 7.5% годишно, определена индивидуално, в зависимост от размера, валутата, срока и обезпечението на искания кредит;

- Обезпечение - недвижимо имущество, транспортни средства, оборудване и др., приемливо за банката;

- Отговор - до 5 работни дни;

- Изплащане - равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата;


Разбира се, разнообразието от предлагането на бизнес кредити е голямо, поради все по-сериозното търсене на такива от предприемачите. Неудобството, ако може да се нарече така, е, че ако вие сте решили да изпозвате бизнес кредит, всяка банка ще Ви разглежда като индивидуален клиент и ще Ви предложи условия, които ще са актуални основно за Вас. Това би означавало, че за да получите оферти от различни банки, Вие ще трябва да преминете през всичките им клонове и офисите поне по няколко пъти, като прекарвате значителна част от деня си в тях. На Българския пазар вече съществуват услуги чрез които бихте могли да подадете заявка за кредит едновременно в няколко кредитни институции, спестявайки всички тези разходи и време, като отново ще получите най-подходящите и актуални оферти на банки, според Вашите нужди.Източник: www.bgwebcredit.com
                                                               Важните Новини - България, Политика, Икономика, Свят, Лайф
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!