| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2008-05-12, 18:44:35 обратно
Теглене на ипотечен кредит - от къде можем да спестим 2
Десислава Динева
Тел:052/632 834
e-mail: ddineva@bgwebcredit.com


ПРИЗНАВАНЕ НА ДОХОДИ ОТ БАНКАТА
За да се избегнат излишни разходи, добре е преди започване на процедура по искане на кредит да имате предвид, че банките признават само доходи, които могат да бъдат доказани, както и регулярни постъпления, а не временен приход. Кандидати за ипотечен кредит, които имат подписани трудови договори на минимална работна заплата, няма как да докажат по-високите си доходи пред банката. Не се признават доходи от изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности; от парични обезщетения за временна трудоспособност, бременност, раждане и отглеждане на дете или помощи от държавното обществено осигуряване, заетост по програма "От социални помощи към заетост"; от стопанска или занаятчийска дейност, свободна професия или извършване на услуги с личен труд, упражнявани по-малко от 6 месеца и кредитоискателя не е декларирал доход за предходната година; доходи ?в изпитателен срок; ?в период на предизвестие за прекратяване на трудов договор; ?при липса на доход за последните 3 месеца, предхождащи искането за кредит. От клиенти, които получават трудовото си възнаграждение чрез разплащателна сметка в банката, от която искат кредит, обикновено не се изисква удостоверяване на чистия месечен доход. При деклариране на доход от свободни професии, от стопанска или занаятчийска дейност, извършване на услуги с личен труд, изискването е дейността да е осъществявана най-малко шест месеца и да има деклариран годишен доход.
РАЗХОДИ ПО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ИМОТА. НОТАРИАЛНИ ТАКСИ.
Много често при покупка на недвижим имот и планиране на разходите, тези по прехвърлянето се забравят. Това са нотариални и съдебни такси, местен данък, както и евентуално комисион на брокер. Според Закона за нотариусите и нотариалната дейност нотариалните такси са два основни вида - обикновени, които се събират само за действия, изрично посочени в тарифата и не зависят от удостоверявания материален интерес или изразходваното време, както и пропорционални нотариални такси. Те се събират според удостоверявания материален интерес или изразходвано време и имат строго определен минимален размер, под който нотариус не може да падне. При сделки с недвижими имоти обикновено се плащат пропорционалните нотариални такси. Възможно е да ви бъде взета такса според изразходваното от нотариуса време - за устни и писмени консултации, посредничество за изясняване волята на страните, справки, набавяне на документи, книжа и други. Според Закона обаче не може да ви бъде взета такса за време за устна консултация, дадена по повод на друго негово действие, което вече е платено или ще се плаща, а именно уреждането на формалностите по покупко-продажбата. Така че добре е да попитате предварително за сумата, която трябва да предвидите за прехвърлянето на имота. Нотариалните такси при сделки с имоти се изчисляват според удостоверения материален интерес, а именно пазарната цена на имота. Ако има предварителен договор с продавача и в него е упомената реалната цена на сделката, нотариусът трябва да удържи такса според написаната в договора цена. Правилото е, че нотариалната такса се събира поне върху данъчната оценка на имота. В този смисъл може да спестите пари, ако се разберете с продавача каква сума да бъде вписана в предварителния договор, за да платите такси според данъчната оценка, а не продажната цена. От стойността на сделката зависят също нотариалната и съдебна такса за учредяване на договорна или законова ипотека. Отделно се плаща данък по закона за местните данъци, както и такси за вписване, които също са процент от т.наречения материален интерес:
Нотариална такса в зависимост от удостоверявания материален интерес (в лева):
до 100 лв. 15 лв.
от 100,001 до 1000 лв. 15 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100
от 1000,001 до 10 000 лв. 28,50 лв. + 1 на сто за горницата над 1000
от 10 000,001 до 50 000 лв. 118,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000
от 50 000,001 до 100 000 лв. 318,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000
над 100 000 лв. 418 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000, но не повече от 3000

Нотариални такси при изповядване на сделка за имот с данъчна оценка/продажна цена 50 000 лв. Данъчна стойност в лв.
Вписване 50.00
Препис 3.00
Местен данък 1000.00
Декл. чл. 226 6.00
Такса банка 2.00
Нотариална такса 318.50
Общо лв. 1379.50
МЕСТЕН ДАНЪК
Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) самото извършване на прехвърлянето е невъзможно без заплащане на данък за придобиване на имущество по възмезден начин в размер 2 на сто върху уговорена цена. Ако обаче уговорената цена е по-ниска от данъчната оценка на имуществото, данъчното задължение се определя на база данъчната оценка. Правилото, залегнало в Закона е, че това данъчно задължение се поема от купувача освен, ако не е уговорено друго, например данъкът да се заплати изцяло от продавача или да се дължи и от двете страни в някаква пропорция. Това обаче трябва изрично да се посочи в договора за продажба. Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, като не е необходимо да подавате данъчна декларация.
Въпреки увеличението на данъчните оценки от началото на 2006 г. , те останаха значително по-ниски от реалните пазарни цени. Следователно и тук могат да се икономисат средства, ако се плати данък върху данъчната оценка, а не върху реалната стойност на придобиване на имота. При това действие обаче има риск за купувача. При разваляне на сделката, продавачът може да възстанови на купувача сумата, посочена като продажна цена в нотариалния акт, а не реалната цена, платена от него. За да се избегне загубата, в нотариалния акт трябва да присъства клауза, че при разваляне на договора по вина на продавача, на купувача се дължи неустойка в размер, равен на сума, формирана въз основа на разликата между посочената в нотариалния акт и реално платената цена.


Източник: bgwebcredit.com
                                                               МОДА и СТИЛ
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!