| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Всички икономически терминиfinance
invest and money


[ 1 ] [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]     Следваща

Валутен курс (Exchange rate)  
гласове: 0  [нов глас] .

Цената на една валута, изразена с друга валута.
   добавен: 2007-03-11

рента  
гласове: 0  [нов глас] .

Цената на ползването на земята или на други природни ресурси.
   добавен: 2007-03-11

Агрегиран лимит (Aggregate limit)  
гласове: 0  [нов глас] .

Общият обем от всички неликвидирани контракти, останали неприключени към всеки един момент.
   добавен: 2007-03-12

Арбитраж (Arbitrage)  
гласове: 0  [нов глас] .

Покупка на активи /заемане на дълга позиция / на един пазар и едновременна продажба /заемане на къса позиция/ на друг пазар с цел печалба.
   добавен: 2007-03-12

Арбитражист (Arbitrageur)  
гласове: 0  [нов глас] .

Дилър, който се стреми да направи печалба от съществуващото неравновесие между два пазара.
   добавен: 2007-03-12

Аутрайт валутен курс (Outright forward rate)  
гласове: 0  [нов глас] .

Форуърден валутен курс, изразяващ цената на една валута в друга; този курс се изчислява чрез прибавянето или изваждането на суоповите точки от споткурса.
   добавен: 2007-03-12

Базова валута (Base currency)  
гласове: 0  [нов глас] .

Валутата, използвана от банката за определяне на приходите от дейността.
   добавен: 2007-03-12

Брокер (Broker)  
гласове: 0  [нов глас] .

Посредник, който срещу комисиона прави напасване между предложенията за покупка и продажба на пазара; по принцип брокерите не работят за собствена сметка.
   добавен: 2007-03-12

Валутен диференциал (Exchange rate differential)  
гласове: 0  [нов глас] .

Разликата между валутните курсове при слуопова сделка.
   добавен: 2007-03-12

Валутен контрол (Exchange control)  
гласове: 0  [нов глас] .

Регулиране на валутните сделки от страна на централната банка за избягването на масираното предлагане на местна валута или намаляване валутните резерви на страната; такъв контрол обикновенно се налага, когато в страната има нежелан приток или отлив на капитали.
   добавен: 2007-03-12

Валутен риск (Foreign currency risk)  
гласове: 0  [нов глас] .

Съществуване на риск от печалба или загуба, породен от притежание на даден актив.
   добавен: 2007-03-12

Валутна експозиция ( Foreign currency exposure)  
гласове: 0  [нов глас] .

Чистата стойност на различните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута.
   добавен: 2007-03-12

Валутна сделка (Exchange transaction)  
гласове: 0  [нов глас] .

Покупка или продажба на една валута срещу друга.
   добавен: 2007-03-12

Swissy  
гласове: 0.2  [нов глас] .

Пазарен жаргон за швейцарския франк.
добавен: 2007-03-29

Цена на продавача (Bid price)  
гласове: 0  [нов глас] .

Цената, при която купуваш.Използва се при покупко-продажба на ценни книжа.
   добавен: 2007-03-13

Цена на купувача (Ask price)  
гласове: 0  [нов глас] .

Цената, при която продаваш.Използва се при покупко-продажба на ценни книжа.
   добавен: 2007-03-13

After Hour Trading  
гласове: 0  [нов глас] .

Търговия с определена акция или индекс, състояща се след часа на приключването на официалната борсова сесия.
добавен: 2007-03-13

All or Non  
гласове: 0  [нов глас] .

Всичко или нищо Тип поръчка, при която съществува ограничението, че не може да бъде изпълнена частично. С други думи, тя трябва да бъде изпълнена, единствено ако е възможно да бъде реализирано цялото заявено количество на определената цена.
добавен: 2007-03-13

American Option - Американска опция  
гласове: 0  [нов глас] .

Опция, която може да бъде упражнена всеки работен ден за времето на живот на опцията (т.е. преди и на датата на падежа).
добавен: 2007-03-13

Ask/Offer - (Продава)  
гласове: 0  [нов глас] .

Курс продава за съответния финансов инструмент.
добавен: 2007-03-13

Aussie  
гласове: 0  [нов глас] .

Дилърски жаргон за австралийския долар.
добавен: 2007-03-13

Bar Chart  
гласове: 0  [нов глас] .

Тип графика, която обобщава и онагледява информация за движението на цената на даден финансов инструмент за определен период посредством т.нар. bar. Най-високата му точка съответства на максималната достигната цена за периода, докато най-ниската му точка обозначава най-ниската достигана цена от инструмента за периода. Лявата хоризонтална черта отбелязва нивото на отваряне, а дясната – нивото на затваряне.
   добавен: 2007-03-13

Base Currency - (Базова/основна валута)  
гласове: 0  [нов глас] .

Валутата, спрямо която се котира другата валута от дадена валутна двойка. Например при USD/BGN основната валута е щатският долар, тъй като котировката се дава в лева за един долар.
добавен: 2007-03-13

Basis Point - (Базисен пункт)  
гласове: 0  [нов глас] .

Единица мярка (представляваща една стотна от процента, т.е. 0.01%), използвана при лихвените инструменти.
добавен: 2007-03-13

Bear -(Мечка)  
гласове: 0  [нов глас] .

Играч на пазара, който счита, че цената на съответния финансов инструмент ще се понижи. Обратното на Bull (бик).
добавен: 2007-03-13

Bear Market - (Мечи пазар)  
гласове: 0  [нов глас] .

Пазар, който се характеризира с понижаващи се цени.
добавен: 2007-03-13

Bid -(Купува)  
гласове: 0  [нов глас] .

Курс купува за съответния финансов инструмент.
добавен: 2007-03-13

Bid-Offer Spread - (Спред купува-продава)  
гласове: 0  [нов глас] .

Разликата между курсовете купува (bid) и продава (offer) за даден пазарен инструмент.
добавен: 2007-03-13

Break-Even Point - (Критична точка)  
гласове: 0  [нов глас] .

Нивото, при достигането на което съществуващата позиция ще бъде точно на “нулата” (няма да бъде нито печеливша, нито губеща).
добавен: 2007-03-13

Bull - (Бик)  
гласове: 0  [нов глас] .

Играч на пазара, който счита, че цената на съответния финансов инструмент ще се покачи. Обратното на Bear (мечка).
добавен: 2007-03-13

Bull Market - (Бичи пазар)  
гласове: 0  [нов глас] .

Пазар, който се характеризира с покачващи се цени.
добавен: 2007-03-13

Cable  
гласове: 0  [нов глас] .

Неофициално название, отнасящо се до спот-курса на валутната двойка GBP/USD.
добавен: 2007-03-13

Call Option - (Кол опция)  
гласове: 0  [нов глас] .

Опция, даваща на притежателя си правото (но не и задължението), да закупи базовия инструмент на определена цена, наречена цена на упражняване, на или преди определена дата.
добавен: 2007-03-13

Capital Markets - (Капиталови пазари)  
гласове: 0  [нов глас] .

Пазари, на които се търгуват средно- и дългосрочни финансови инструменти.
добавен: 2007-03-13

Chartist  
гласове: 0  [нов глас] .

Анализатор, използващ графики, диаграми и математически индикатори с цел определяне на историческите пазарни трендове и прогнозиране на бъдещите такива.
добавен: 2007-03-13

Closed Position - (Затворена позиция)  
гласове: 0  [нов глас] .

Нетна нулева позиция по отношение на дадена валута или финансов инструмент.
добавен: 2007-03-13

Closing Price - (Курс/цена на затваряне)  
гласове: 0  [нов глас] .

Курсът или цената на определена валута или финансов инструмент в края на търговията за даден ден.
добавен: 2007-03-13

Contracts for Difference (CFD´s) - Договори з  
гласове: 0  [нов глас] .

Договорите за разлика позволяват на притежателите си да се възползват от всички предимства на собствениците на акции или индекси, без да е необходимо да ги притежават физически.
добавен: 2007-03-13

Convertible Currency - (Конвертиреума валута)  
гласове: 0  [нов глас] .

Валута, която се търгува свободно срещу други валути.
добавен: 2007-03-13

Cross Rate - (Кръстосан курс)  
гласове: 0  [нов глас] .

Курс на една валута към друга, изчислен през щатския долар.
добавен: 2007-03-13

Currency Swap - (Валутен суап)  
гласове: 0  [нов глас] .

Два едновременни, неделими договора – покупка и продажба – на две различни валути с идентични договорни суми, но различни вальори. Разликата в лихвените проценти в отделните валути се отразява в различни валутни курсове за спот и форуърд транзакциите.
добавен: 2007-03-13

Day Order - (Поръчка с валидност “за деня”)  
гласове: 0  [нов глас] .

Поръчка с валидност до края на деня. Такива поръчки, в случай че не са изпълнени, в края на деня биват отменени автоматично.
добавен: 2007-03-13

Day Trading - (Дневна търговия)  
гласове: 0  [нов глас] .

Отваряне и затваряне на една и съща позиция/и в рамките на търговията за даден ден.
добавен: 2007-03-13

Derivatives - (Деривати)  
гласове: 0  [нов глас] .

Финансови инструменти, съставени на база стандартните финансови инструменти. Пример за деривати са опциите, лихвените суапове и др.
добавен: 2007-03-13

Direct Quotation - (Директно котиране)  
гласове: 0  [нов глас] .

Директното котиране показва колко на брой единици от местната валута са необходими за закупуване на една единица от чуждата валута. Например в България по този начин се котира USD/BGN.
добавен: 2007-03-13

Dividends - (Дивиденти)  
гласове: 0  [нов глас] .

Онази част от печалбата след облагане, която се разпределя между акционерите на определена компания.
добавен: 2007-03-13

Economic Indicator - (Икономически показател)  
гласове: 0  [нов глас] .

Икономическите показатели играят ролята на барометри на ръста на икономиката. Пример за подобни показатели са брутният вътрешен продукт (БВП), индексът на потребителските цени, паричното предлагане, търговският баланс, равнището на безработица и др.
добавен: 2007-03-13

European Option - (Европейска опция)  
гласове: 0  [нов глас] .

Опция, която може да бъде упражнена единствено на датата на падежа.
добавен: 2007-03-13

Exercise - (Упражняване)  
гласове: 0  [нов глас] .

Упражняване на правата по опцията.
добавен: 2007-03-13

Exercise Price - (Цена на упражнявяне)  
гласове: 0  [нов глас] .

Цена, по която купувачът на опцията може да упражни правото си да купи или продаде базисния актив.
добавен: 2007-03-13
[ 1 ] [ 2 ]  [ 3 ]  [ 4 ]     Следваща
                                                               Важните Новини - България, Политика, Икономика, Свят, Лайф
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!